Projekt w sposób bezpośredni wypełnia zapisy "Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013" w zakresie Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych", gdyż jego zasadniczym celem była budowa "zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office)". Projekt posiada charakter "back-office", gdyż koncentruje się on przede wszystkim na stworzeniu podstawowej, bazowej infrastruktury dla użytkowników wewnętrznych (pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach). W pewnym zakresie projekt zakładał również stworzenie infrastruktury zewnętrznej o charakterze "front-office", poprzez którą świadczone będą usługi elektroniczne on-line.

    W ramach wdrożenia powstały dwa podsystemy. Podsystem wewnętrzny skupiający w sobie 8 (osiem) aplikacji różnego segmentu oraz podsystem zewnętrzny oferujący 3 (trzy) portale internetowe o różnym stopniu dostępności. Wdrożony system jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi m.in. INSPIRE oraz z dziedziny: geodezyjni i kartografii, ochrony danych osobowych oraz innych. Podczas wdrożenia odseparowano i zabezpieczono sprzętowo i programowo część wewnętrzną od części zewnętrznej do której dostęp mają użytkownicy zewnętrzni.
 System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT), umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie oraz analizowanie. SIT umożliwia zarządzanie usługami udostępniania danych przestrzennych. Wszystkie gromadzone zbiory informacji przestrzennej wraz z danymi opisowymi są opisane metadanymi zgodnie ze standardami INSPIRE. SIT obejmuje swym zasięgiem terytorium gminy Tarnowskie Góry.


Projekt „System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Zakres projektu obejmował wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji o Terenia miasta Tarnowskie Góry wraz z zakupem niezbędnego oprogramowania, przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz przetworzenie zasobów i rejestrów do postaci cyfrowej.

... RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych ...
Projekt pn. "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013